ยุทธการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านธรรมชาติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page