การประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564               

               เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ลำดับที่ 2 ของอำเภอดอยเต่า และลำดับที่ 76 จาก 211 แห่ง ของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่

               เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 88.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกาพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like Box